1. محمود مولوی , نظام های بانکداری، چالش ها وموانع اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا درایران , نخستین همایش ملی حقوق ونظام بانکی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸