1. محمود مولوی , بررسی فقهی بیمه , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶, صفحه ۱۶۵-۱۸۴